Overig programmaplan

Overzicht lastenontwikkeling gemiddelde woning Gemeente Arnhem 2019 ten opzichte van 2018

2019

2020

% Lasten-ontwikkeling

Onroerend zaakbelasting

€ 338

€ 342

1,25%

Rioolheffing

€ 172

€ 174

1,5%

Afvalstoffenheffing (meerpersoonshuishouden)

€ 220

€ 231

4,8%

Totaal

730

747

2,33%

Bedragen x € 1.000

Algemene dekkingsmiddelen

2020

Lasten

Baten

Saldo

Treasury

-69

2.687

2.618

OZB-woningen

0

26.916

26.916

OZB niet-woningen

-4.024

28.349

25.003

Belastingen overig

-5

381

376

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0

415.223

415.223

Totaal

-4.098

473.556

470.136

Bedragen x € 1.000

Overhead

2020

Lasten

Baten

Saldo

Overhead

-84.504

34.645

-49.859

Totaal

-84.504

34.645

-49.859

Bedragen x € 1.000

Heffing VPB

2020

Lasten

Baten

Saldo

Vennootschapsbelasting

-600

0

-600

Totaal

-600

0

-600

Bedragen x € 1.000

Onvoorzien

2020

Lasten

Baten

Saldo

Onvoorzien

0

0

0

Totaal

0

0

0

ga terug