Zorg op peil in een duurzaam, sociaal en economisch sterk Arnhem

We blijven passende zorg bieden voor onze inwoners. Daarnaast is er ruimte om in Arnhem te investeren. Dat verdient onze mooie stad, dat verdienen de Arnhemmers. De Begroting 2020-2023 is een begroting waarin nadruk ligt op het beheersen van de kosten in het zorgdomein en waarin de ambities op het gebied van duurzaamheid, cultuur, onderwijs, wonen en werken onverminderd overeind blijven. We zorgen voor een robuuste financiële positie en presenteren een begroting waarmee we de hoofdstad van Gelderland op een voortvarende en verantwoorde manier vooruit kunnen helpen.

We beschrijven in het volgende hoofdstuk eerst de grootste opgaven: een socialer Arnhem waarin iedereen zich thuis voelt en iedereen mee kan doen, een duurzamer Arnhem dat voorop loopt als het gaat over energie en milieutechnologie, en een nog mooier Arnhem, waar het groene karakter, de bruisende binnenstad en de bereikbaarheid op peil blijven. Door middel van open en verantwoord besturen zorgen we samen met bewoners, bedrijven, organisaties en instellingen dat onze stad aantrekkelijk en leefbaar blijft. Na de grote opgaven worden de stedelijke programma's en de wijkprogramma's beschreven en tot slot gaan we in op de financiële begroting.

De afgelopen jaren zijn we geconfronteerd met oplopende tekorten in de zorg. Deze tekorten, enerzijds ontstaan door kortingen van het Rijk, anderzijds door een toenemende zorgvraag, worden in de komende jaren verder teruggebracht door volop in te blijven zetten op de transitie. Het doel is om de vraag naar dure specialistische zorg te reduceren, door het inzetten van andere voorzieningen. Verder wordt, door nog dichter bij de inwoners te gaan staan, de preventieve kant versterkt. We vinden het belangrijk dat in de wijken voldoende mogelijkheden zijn voor inwoners om elkaar te ontmoeten zodat het sociale netwerk hechter wordt. Dichter bij de inwoners staan is ook het devies bij Doorbraak naar Werk, de opgave om meer mensen naar werk te begeleiden en minder Arnhemmers afhankelijk te laten zijn van een uitkering. Voor inwoners in een kwetsbare financiële positie zorgen we voor toegankelijke regelingen, ruime mogelijkheden met de Gelrepas en als nodig hulp bij schulden. De mogelijkheden voor gebruik van de Gelrepas worden verruimd. Verder geven we samen met onze onderwijspartners uitvoering aan de Maatschappelijke Educatieve Agenda, waarbij onderwijs letterlijk en figuurlijk de deuren opent voor de samenleving. Onderwijs kan bijvoorbeeld een belangrijke signalerende functie hebben.

Verduurzaming blijft speerpunt de komende jaren. Wachten is geen optie meer. We werken aan de uitvoering van de Regionale Energiestrategie, we gaan door met New Energy Made in Arnhem, en we stimuleren en verbinden initiatieven vanuit de wijken. Arnhem moet een aantrekkelijke vestigingsplaats blijven voor bedrijven. Via 'Van Bedrijven Weten' zetten we de vraag van bedrijven en ondernemers centraal en proberen we drempels voor onder andere MKB en start-ups weg te nemen. We spannen ons extra in voor bedrijven die zich bezighouden met duurzaamheid, energie en milieutechnologie. Om de beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen in Arnhem op peil te krijgen, moeten er meer woningen worden gerealiseerd, voor alle doelgroepen in verschillende prijsklassen, inclusief sociale woningbouw. Om de stad aantrekkelijk, vitaal en leefbaar te houden voor bewoners, bezoekers en bedrijven is de omslag naar een schone bereikbaarheid van de stad van cruciaal belang en vergt betrokkenheid en mede-verantwoordelijkheid van onze regionale partners.

Op cultureel gebied is de verbouwing van Museum Arnhem, die in 2020 plaatsvindt, van belang. Verder moeten er besluiten worden genomen over de huisvesting van Introdans, Toneelgroep Oostpool en het Stadstheater. We vinden het bovendien belangrijk dat Arnhemse culturele partners, die onderdeel uitmaken van de basis infrastructuur (BIS) van het Rijk, deze positie houden. Dit draagt bij aan Arnhem als aantrekkelijke stad voor bedrijven, bewoners en bezoekers.

Kortom, we presenteren een realistische begroting die recht doet aan de zorgen over de kosten van zorg, maar ook volop recht doet aan de ambitie om die sociale, gezonde, bruisende groene stad te zijn.

ga terug