Geprognoticeerde balans 2020-2023

(bedragen x € 1.000)

Activa

2020

2021

2022

2023

Vaste Activa

Immateriële vaste activa

11.595

10.895

10.195

9.495

Materiële vaste activa

681.853

721.703

743.071

764.438

Investeringen met een economisch nut

623.024

662.875

684.242

705.610

Investeringen met een maatschappelijk nut

58.828

58.828

58.828

58.828

Financiële vaste activa

79.940

72.354

66.189

60.990

Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen

4.741

4.741

4.741

4.741

Financiële vaste activa: Leningen

62.938

55.801

50.086

45.337

Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar

12.261

11.812

11.362

10.912

Totaal Vaste Activa

773.387

804.951

819.454

834.923

Vlottende Activa

Gereed product en handelsgoederen

326

326

326

326

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

50.000

45.000

40.000

35.000

Uitzettingen < 1 jaar

100.000

100.000

100.000

100.000

Liquide middelen

1.100

1.100

1.100

1.100

Overlopende activa

2.000

2.000

2.000

2.000

Totaal Vlottende Activa

153.426

148.426

143.426

138.426

Totaal Activa

926.813

953.377

962.880

973.349

Passiva

2020

2021

2022

2023

Vaste Passiva

Eigen vermogen

140.874

143.149

144.442

152.433

Voorzieningen

11.000

11.000

11.000

11.000

Schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar

714.439

736.228

741.938

741.916

Totaal Vaste Passiva

866.313

890.377

897.380

905.349

Vlottende Passiva

Netto vlottende schulden < 1 jaar

12.500

15.000

17.500

20.000

Overlopende passiva

48.000

48.000

48.000

48.000

Totaal Vlottende Passiva

60.500

63.000

65.500

68.000

Totaal Passiva

926.813

953.377

962.880

973.349

Toelichting bij geprognosticeerde balansen 2020 - 2023
In deze balansen houden we rekening met de in de MJPB meegenomen mutaties in de investeringen, reserves en voorzieningen, grondexploitatie en als resultante daarvan de vaste schuld van de gemeente. Mutaties in de vlottende activa en passiva begroten we niet, deze posten blijven in de geprognosticeerde balansen constant.
De reden hiervoor is dat deze balansposten vooral voortvloeien uit het ritme van doen van betalingen en ontvangen van geldmiddelen. Hierop wordt in de MJPB niet expliciet gestuurd.

ga terug