Ontwikkelingen in het financieel kader

Hoofdlijnen financiën

De meerjarenprogrammabegroting 2020-2023 is de tweede begroting in deze bestuursperiode. De gemeente Arnhem is voor haar inkomsten in belangrijke mate afhankelijk van de inkomsten van het Rijk. Om die reden wordt bij de ontwikkelingen op dit onderdeel als eerste stilgestaan. Zo zien we dat het gemeentefonds voor 2019 een positief effect geeft als gevolg van een hoger accres, loon- en prijsbijstellingen en extra middelen voor jeugdzorg. De meicirculaire voor de jaren vanaf 2020 laat dalende accressen zien, voornamelijk doordat het Rijk lagere loon- en prijsbijstellingen op haar begroting raamt. Een opwaartse bijstelling hiervan is echter goed denkbaar. De augustusraming van het CPB laat hogere indices zien. Of we voor 2020 en volgende jaren een hoger accres krijgen, is ook van vele andere factoren afhankelijk, zoals rente en onderuitputting. Wat voor de gemeenten helpt is dat het jaar 2020 het laatste volledige regeringsjaar is voor kabinet Rutte III.

De komende jaren vindt een heroverweging plaats van de financiële verhouding tussen Rijk en lagere overheden. Ook is er sprake van herziening van de verdeelmodellen sociaal domein. Het is momenteel nog onzeker welke effecten dit voor Arnhem zal hebben. De Raad voor het Openbaar Bestuur heeft recent in een advies aangegeven dat herverdeling van de algemene uitkering geen oplossing is voor de onevenwichtigheid in bestuurlijke en financiële verhoudingen tussen Rijk en gemeenten. Omdat de bestuurlijke verhoudingen in ontwikkeling zijn, is het de vraag of de financiële verhoudingen daar voldoende op zijn toegesneden. De Raad bepleit daarom voor de komende kabinetsperiode een meer strategische aanpak die recht doet aan de gewijzigde bestuurlijke verhoudingen. Hierbij gaat het om bekostiging van grote gezamenlijke opgaven op het terrein klimaat en energie, de toekomst van het sociaal domein binnen het gemeentefonds, de bekostiging van regionale opgaven, de normeringssystematiek en het lokaal belastinggebied. Wij zullen deze ontwikkelingen nauwgezet volgen en de mogelijke effecten daarvan voor Arnhem goed en tijdig onder de aandacht brengen.

In de Perspectiefnota 2020-2023 is een eerste beeld gegeven van de ontwikkeling van het financiële meerjarige perspectief. Na de Perspectiefnota hebben zich nieuwe ontwikkelingen voorgedaan, welke in sommige gevallen een majeur financieel effect hebben. Te denken valt aan de verwerking van de meicirculaire en de gevolgen van de nieuwe cao voor gemeenteambtenaren. Op het zorgdomein leiden de actuele inzichten tot verdere toename van de verwachte lasten. Bij de Perspectiefnota is een tweetal moties aangenomen (19M97 'Houd de financiële verordening in stand' en 19M98 'Zorgmaatregelen'), welke een effect hebben op het in de Perspectiefnota gepresenteerde financiële beeld. In het financieel meerjarige beeld in deze MJPB is invulling gegeven aan deze moties en wordt dit toegelicht.

Er ontstaat een sluitend meerjarenbeeld én de bestemmingsreserve solvabiliteit wordt structureel gevoed. Dit doen we door zowel incidenteel als structureel minder dan tot nu toe begroot, toe te voegen aan de algemene reserve. Dit kan ook, omdat sprake is van een aanzienlijke begrote structurele voeding van de algemene reserve. Met deze keuzes blijven we binnen de afspraken van een minimale weerstandsfactor van 1,0 en van de structurele voeding aan de BR Solvabiliteit. Juist doordat we in de afgelopen jaren al ingezet hebben op een meer robuuste financiële positie en een betere solvabiliteit, hebben we incidenteel de middelen om bij te zetten op de tekorten in het zorgdomein.

Onderstaand overzicht laat zien wat de begrote lasten (x €1.000,-) zijn per programma. In het rode deel van de staven is aangegeven wat wij in deze begroting minder (bedrag aangeduid met een ‘-‘) of meer hebben begroot per programma. Deze mutaties zijn toegelicht bij de programma's onder het kopje "Toelichting financiële mutaties".

Programma

Begroting

Mutaties

Begroting

2019

2020

S00

Bestuur, dienstverlening en financ

114.436

1.408

115.845

S01

Veiligheid

14.912

-220

14.692

S02

Bereikbaarheid

23.646

-1.912

21.735

S03

Economie

6.254

-577

5.676

S04

Onderwijs

18.189

-254

17.935

S05

Cultuur

33.276

-1.882

31.395

S06

Participatie en armoedebestrijding

169.252

744

169.996

S07

Zorg

30.553

256

30.808

S08

Welzijn en inclusie

18.493

-257

18.236

S09

Gezondheid en sport

18.799

-658

18.141

S10

Klimaat, energie en milieu

6.120

4

6.124

S11

Ruimtelijke ontwikkeling

48.240

-5.912

42.329

S12

Wonen en leefomgeving

30.668

1.810

32.478

532.839

-7.449

525.390

Onderstaand overzicht laat zien wat de begrote lasten (x €1.000,-) zijn per programma. In het rode deel van de staven is aangegeven wat wij in deze begroting minder (bedrag aangeduid met een ‘-‘) of meer hebben begroot per wijkprogramma. Deze mutaties zijn toegelicht bij de programma's onder het kopje "Toelichting financiële mutaties".

Programma

Begroting

Mutaties

Begroting

2019

2019

CSA

32.993

2.557

35.549

De Laar/Elden

17.664

1.775

19.439

Malburgen

35.888

3.816

39.704

Noordoost

24.032

2.358

26.390

Noordwest

28.876

2.757

31.633

Presikhaaf

24.011

2.934

26.945

RKV

27.781

2.838

30.619

Schuytgraaf/Elderveld

21.658

2.479

24.137

212.903

21.514

234.417

Reëel en structureel sluitende begroting

In onderstaande tabel is samengevat weergegeven hoe de meerjarenbegroting 2020 - 2023 zich ontwikkelt ten opzichte van de vorige begroting. Verder in dit hoofdstuk volgt de toelichting op de wijzigingen die zich hebben voorgedaan. Het financieel beeld in deze MJPB 2020-2023 ontwikkelt zich ten opzichte van de vorige MJPB als volgt:

Financieel beeld 2020-2023

2020

2021

2022

2023

Bedragen x € 1.000

Uitgangspositie MJPB 2019-2023

0

0

0

0

Gemeentefonds en overige rijksontwikkelingen

7.038

5.493

4.560

7.944

Beleidsontwikkelingen

- Meedoen in een socialer Arnhem

-8.771

-5.745

-4.145

-1.767

- Wonen in een duurzamer Arnhem

2.119

2.394

2.242

2.098

- Genieten van een nog mooier Arnhem

600

600

1.600

0

- Open en verantwoord besturen

8.109

7.633

8.620

6.593

Jaarlijkse bijstellingen

-13.519

-14.835

-16.025

-17.376

Toevoeging (-) of onttrekking (+) aan de AR

4.425

4.460

3.149

2.509

Totaal financieel beeld

0

0

0

0

Ook na verwerking van de hierboven gepresenteerde verrekeningen voegen we vanaf 2022 structureel toe aan de algemene reserve. Vanaf 2023 doen we dit jaarlijks met € 3 miljoen. In onderstaande tabel zijn de mutaties met de algemene reserve na verwerking van het meerjarenbeeld opgenomen (negatieve mutatie betreft een onttrekking aan de AR en een positieve mutatie een toevoeging aan de AR):

Mutatie Algemene Reserve

2020

2021

2022

2023

Bedragen * € 1.000

Onttrekking

12.217

9.871

8.571

7.928

Toevoeging

7.438

9.647

9.946

10.971

Mutatie

-4.779

-225

1.375

3.043

In de paragraaf weerstandsvermogen is te lezen dat de positieve ontwikkeling van de algemene reserve zorgt voor een groei van het beschikbare weerstandsvermogen. De groei van de bestemmingsreserve Solvabiliteit zorgt daarnaast voor een robuustere financiële positie.

Naast een reëel sluitende begroting, dient de (meerjaren)begroting ook structureel sluitend te zijn. Dit is het geval wanneer de structurele lasten in de begroting voor 2020 volledig worden gedekt door structurele baten of aannemelijk is gemaakt dat dit structurele evenwicht in de meerjarenbegroting (uiterlijk 2023) weer tot stand wordt gebracht. De structurele baten in deze MJPB dekken de structurele lasten in het jaar 2023. Er is daarmee sprake van structureel evenwicht. We presenteren ook een reëel evenwicht, omdat de geraamde bedragen in het meerjarenbeeld volledig, realistisch en haalbaar zijn. De in de begroting opgenomen maatregelen zijn aannemelijk en hard of voorzien van dekking uit een bestemmingsreserve.

ga terug