Leeswijzer

Inleiding

Na het lezen van de hoofdlijnen van deze Meerjarenprogrammabegroting, vindt u voor uw leesgemak een korte toelichting op de bouw van deze Meerjarenprogrammabegroting. De Meerjarenprogrammabegroting (MJPB) is een onderdeel uit de P&C-cyclus. In de MJPB wordt het gemeentelijk beleid op hoofdlijnen toegelicht. Dit doen we aan de hand van de 3W-vragen:

  • wat willen we bereiken?
  • wat gaan we doen?
  • wat mag het kosten?

Voor de zomer is het raadsvoorstel 'Plan van aanpak doorontwikkeling cyclusdocumenten' geamendeerd vastgesteld (3 juli 2019). Dit betreft het plan om in de komende jaren tot beter leesbare en toegankelijke cyclusdocumenten te komen. Deze ambitie is in de MJPB 2019-2022 opgenomen. Uiteraard zal er in de jaren hierop volgend nog verdere ontwikkeling plaats moeten vinden.

In deze leeswijzer wordt aangegeven hoe de indeling van de MJPB eruit ziet.

ga terug