Overzicht van geraamde incidentele baten en lasten

Incidentele baten

2020

2021

2022

2023

Toelichting

Bedragen x € 1.000,--

Algemene reserve

12.217

9.871

8.571

7.928

In de mutaties van de Algemene Reserve zijn alle begrote dotaties en onttrekkingen verwerkt. De afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn meegenomen in het gerealiseerd resultaat. De Algemene Reserve staat vrij te besteden door de gemeente en vormt een buffer voor financiële tegenvallers.

Buitengewoon beter

1.544

De middelen uit deze bestemmingsreserve zijn ter financiering van de incidentele component van het Buiten Gewoon Beter Programma (€ 19,4 miljoen) voor de periode 2009-2016. Tevens dient de bestemmingsreserve om tempoverschillen in de uitvoering op te kunnen vangen. Het programma bestaat uit een scala aan meerjarige projecten. Bij een jaarovergang blijven de geoormerkte middelen zo beschikbaar voor het programma Buitengewoon Beter.

Bereikbaarheid

5.909

5.902

5.874

5.773

Deze bestemmingsreserve is ingesteld ten behoeve van het verhogen van de bereikbaarheid van de binnenstad, het ontwikkelen van parkeervoorzieningen en het onderhoud van de hoofdwegen die betrekking hebben op de bereikbaarheid van het stadscentrum (Besluit MJPB 2009-2012).

Groot onderhoud en openbare ruimte

1.172

1.032

1.386

393

Op 28 oktober 2013 heeft de Raad besloten een egalisatiereserve in te stellen voor het flexibeler inzetten van exploitatiebudgetten voor groot onderhoud en vervanging in de openbare ruimte. Door minder gebonden te zijn aan vaste en gelabelde budgetten kan beter worden geanticipeerd op de onderhoudsbehoefte in de stad. De flexibiliteit wordt verkregen door de schotten tussen onderwerpen (Riolering, Buitengewoon Beter, Wegen, Groen, Spelen, Bomen, Verkeersregelinstallaties, Civieltechnische Kunstwerken, Openbare Verlichting, Water) en jaren weg te halen.

Onderwijs

5.865

6.875

7.518

7.496

De bestemmingsreserve zal ingezet worden ter dekking van de kapitaallasten voor de nieuwbouwprojecten basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaalonderwijs.Per 1 januari 2015 is de bestemmingsreserve "Kapitaallasten onderwijs" samengevoegd met de bestemmingsreserve "Onderwijs", tot één Bestemmingreserve "Onderwijs".

Cultureel vastgoed

312

243

260

256

De BR Cultureel Vastgoed (voorheen BR Cultuur in Rijnboog) dient ter dekking van kapitaallasten en andere eigenaarslasten van een aantal cultureel-vastgoed projecten: de nieuwbouw van Rozet en Focus Filmhuis, de renovatie/uitbreiding van Musis en Museum Arnhem en de renovatie van het Stadstheater. Het doel van deze bestemmingsreserve is om deze gebouwen gedurende een periode van 40 jaar te beheren en exploiteren. Om dit te kunnen realiseren worden eenmalige bijdragen, opbrengsten vertreklocaties en onderbesteding kapitaallasten gedoteerd aan deze reserve. De reserve wordt ingezet als een bijdrage in de dekking van kapitaallasten en andere eigenaarslasten.

Beschermd en weerbaar

1.100

De bestemmingsreserve betreft regionale middelen (regio Arnhem en Achterhoek) voor de voorbereiding en uitvoering van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in het kader van het Rijksprogramma Beschermd en Weerbaar (wettelijke taak) en voor de voorgenomen activiteiten op het gebied van voorkoming en bestrijding van geweld in de privésfeer, ook in het kader van het Rijksprogramma Beschermd en Weerbaar.

Noodfonds

1.110

790

De BR Noodfonds is bedoeld voor het handhaven van het zorgniveau met betrekking tot Jeugd en Wmo. Het primaire doel is daarmee het borgen van de zorg(continuïteit) van klanttrajecten.

WMO en jeugdzorg

800

850

In 2019 wordt ten laste van het geprognosticeerde resultaat € 2,7 miljoen toegevoegd aan een nieuw te creëren BR Wmo en Jeugdzorg. Deze middelen zijn beschikbaar om de zorgmaatregelen zoals aangekondigd in de Perspectiefnota te mitigeren, indachtig de motie (19M98) Zorgmaatregelen. Doel van deze reserve is om het negatief effect van de zorgmaatregelen tijdelijk opvangen of reduceren

Huishoudelijk afval

385

Deze reserve is ingesteld om niet begrote prijsontwikkelingen op te kunnen vangen en de kosten van specifieke projecten op het gebied van afvalstoffen af te dekken. Op dit moment loopt het project "omgekeerde afvalinzameling".

Klimaat en energie

296

151

99

25

De bestemmingsreserve dient ter dekking van het bereiken van de doelen van New energy made in Arnhem 2015-2020 en het dekken van fluctuaties in het uitgavenpatroon die voortvloeien uit de veranderopgave Klimaat en Energie.

Duurzaam Arnhem

2.920

3.040

3.000

Het ondersteunen van investeringen in de stad die bijdragen aan een rechtvaardige transitie naar een klimaatneutraal, aardgasvrij en klimaatadaptief Arnhem. Met deze BR worden onder meer de doelstellingen van NEMiA ondersteund.

Vastgoed

1.797

2.099

2.092

2.677

Deze bestemmingsreserve dient ter dekking van onvoorziene uitgaven bij onderhoud vastgoed. Voeding van de bestemmingsreserve kan de komende jaren door toevoeging uit verkoopopbrengsten en eventuele positieve resultaten op het onderhoudsbudget als gevolg van gunstige aanbestedingen.

Gemeentefonds

1.252

Conform de spelregels gemeentefonds wordt bij elke toevoeging van nieuwe middelen (taakmutaties, decentralisatie- en integratie-uitkeringen) aan de raad voorgelegd of deze middelen ingezet mogen worden voor een onderliggend beleidsdoel of dat de middelen deel uitmaken van de algemene middelen in het gemeentefonds. In deze bestemmingsreserve worden nieuwe toegevoegde middelen aan het Gemeentefonds gereserveerd die gedurende het jaar niet aan de raad voorgelegd kunnen worden.

Bedrijfsvoering

1.343

In de bestemmingsreserve Bedrijfsvoering kunnen voor- en nadelen op de totale bedrijfsvoering worden verwerkt. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan resultaten op de formatie en bezetting, de inhuur en frictiekosten voor afbouw formatie.

38.023

30.854

28.801

24.548

Incidentele lasten

2020

2021

2022

2023

Toelichting

Algemene reserve

7.438

9.647

9.946

10.971

zie baten

Bereikbaarheid

5.872

5.785

5.747

5.714

zie baten

Groot onderhoud en openbare ruimte

124

150

504

508

zie baten

Onderwijs

7.132

7.161

6.365

6.520

zie baten

Cultureel vastgoed

190

232

231

265

zie baten

Grondexploitatie

700

1.318

De reserve grondexploitatie is de beschikbare weerstandscapaciteit van het grondbedrijf. Deze bestemmingsreserve is conform raadsbesluit 30 juni 2014 niet opgeheven, maar zal blijven bestaan om toekomstige schommelingen in de grondexploitatie op te vangen (voor zover er weer sprake is van een positief saldo).

Zuidelijke binnenstad

1.198

Deze reserve dient ter dekking van de boekwaarde van het projecten in de zuidelijke binnenstad vanaf 2017 totdat de projecten gereed zijn.

WMO en jeugdzorg

200

200

200

200

In 2019 wordt ten laste van het geprognosticeerde resultaat € 2,7 miljoen toegevoegd aan een nieuw te creëren BR Wmo en Jeugdzorg. Deze middelen zijn beschikbaar om de zorgmaatregelen zoals aangekondigd in de Perspectiefnota te mitigeren, indachtig de motie (19M98) Zorgmaatregelen. Doel van deze reserve is om het negatief effect van de zorgmaatregelen tijdelijk opvangen of reduceren
De toevoeging van € 0,2 miljoen structureel aan deze BR is conform amendement 19a66 bij de MJPB 2020 - 2023.

Trasformatiebudget zorg

478

428

328

328

Om de transformatie in de zorg mogelijk te maken en de grote bewegingen in het zorgdomein het hoofd te bieden is een transformatiebudget ingesteld.
Deze BR is gecreeerd door amendement 19a66 bij de MJPB 2020 - 2023.

Vastgoed

3.115

3.099

3.255

3.255

zie baten

Gemeentefonds

290

zie baten

Frictiekosten en organisatie ontwikkeling

406

406

406

406

Deze bestemmingreserve dient ter egalisatie van de frictiekosten als gevolg van de reorganisatie in 2012.

Bedrijfsvoering

0

1.771

1.771

1.771

zie baten

Solvabiliteit

3.458

2.752

2.307

3.394

Ingaande 2019 worden jaarlijks bedragen toegevoegd aan de bestemmingsreserve kapitaallasten, waarmee binnen die reserve een extra buffer voor solvabiliteit ontstaat. Feitelijk wordt een bedrag gereserveerd ter versterking van het eigen vermogen. Vanaf deze MJPB wordt dit deel van de BR Kapitaallasten ondergebracht in een nieuwe BR Solvabiliteit.

Post onvoorzien

272

272

272

272

Totaal

29.674

34.419

31.332

33.604

Saldo

-8.349

3.565

2.532

9.056

De gemeenteraad heeft de wettelijke taak een begroting vast te stellen die structureel en reëel in
evenwicht is (Gemeentewet artikel 189). Om de raad in staat te stellen deze taak te verrichten, is het belangrijk
dat de begroting een inzichtelijke presentatie van het structureel begrotingssaldo bevat. We hebben het structurele begrotingssaldo conform de richtlijnen van de BBV opgesteld.

Bedragen x € 1.000,--

Structureel begrotingssaldo

2020

2021

2022

2023

Saldo baten en lasten

-9.682

2.294

1.312

7.833

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

9.682

-2.294

-1.312

-7.833

Begrotingssaldo na bestemming

0

0

0

0

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

-8.349

3.565

2.532

9.056

Structureel begrotingssaldo

-8.349

3.565

2.532

9.056

De MJPB is in het eerste jaar van de begroting niet structureel sluitend. Dit is wel het geval is in het laatste jaar van deze begroting waardoor deze begroting wel structureel sluitend is.

ga terug