Reserves en voorzieningen

In dit onderdeel van de programma begroting worden de reserves en voorzieningen weergegeven. Bij reserves worden de toevoegingen onttrekkingen in de begroting vastgelegd. Deze werkwijze wordt niet voor de voorzieningen gehanteerd, daar wordt alleen de realisatie geboekt.

Reserves en Voorzieningen MJPB 2020-2023

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Begroot 2022

Begroot 2023

Omschrijving

JV 2018

Stand per

Stand per

Stand per

Stand per

Stand per

Stand per

Toe-

Ont-

31-12-2019 /

Toe-

Ont-

31-12-2020 /

Toe-

Ont-

31-12-2021 /

Toe-

Ont-

31-12-2022 /

Toe-

Ont-

31-12-2023 /

01-01-2019

voeging

trekking

01-01-2020

voeging

trekking

01-01-2021

voeging

trekking

01-01-2022

voeging

trekking

01-01-2023

voeging

trekking

01-01-2024

Bedragen € 1.000

Algemene Reserve (AR)

41.738

23.049

17.169

47.618

7.438

12.217

42.839

9.647

9.871

42.614

9.946

8.571

43.989

10.971

7.928

47.032

Bestemmingsreserves (BR's)

109.040

33.693

40.570

102.163

22.004

26.256

97.911

24.544

21.366

101.089

21.171

20.625

101.635

22.401

16.925

107.111

Totaal Reserves

150.778

56.742

57.739

149.781

29.442

38.473

140.750

34.191

31.237

143.703

31.117

29.196

145.624

33.372

24.853

154.143

Totaal Voorzieningen

11.000

300

300

11.000

300

300

11.000

300

300

11.000

300

300

11.000

300

300

11.000

Verloop Bestemmingsreserves

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Begroot 2022

Begroot 2023

Omschrijving

JV 2018

Stand per

Stand per

Stand per

Stand per

Stand per

Stand per

Toe-

Ont-

31-12-2019 /

Toe-

Ont-

31-12-2020 /

Toe-

Ont-

31-12-2021 /

Toe-

Ont-

31-12-2022 /

Toe-

Ont-

31-12-2023 /

01-01-2019

voeging

trekking

01-01-2020

voeging

trekking

01-01-2021

voeging

trekking

01-01-2022

voeging

trekking

01-01-2023

voeging

trekking

01-01-2024

Bedragen € 1.000

Onderzoek Rekenkamer

317

0

0

317

0

0

317

0

0

317

0

0

317

0

0

317

Raad

12

0

0

12

0

0

12

0

0

12

0

0

12

0

0

12

Fractie-ondersteuning

17

0

0

17

0

0

17

0

0

17

0

0

17

0

0

17

Veilig ondernemen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Buitengewoon Beter

2.919

0

1.375

1.544

0

1.544

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bereikbaarheid

2.305

6.076

6.182

2.199

5.872

5.908

2.163

5.785

5.903

2.045

5.746

5.874

1.917

5.713

5.772

1.858

Groot onderhoud en vervanging Openbare Ruimte

3.574

262

787

3.049

124

1.172

2.001

150

1.031

1.120

504

1.386

238

508

393

353

Sociaal Economisch Fonds

498

0

125

373

0

0

373

0

0

373

0

0

373

0

0

373

Evenementen

327

0

180

147

0

15

132

0

0

132

0

0

132

0

0

132

Onderwijs

20.243

8.101

6.114

22.230

7.132

5.865

23.497

7.163

6.875

23.785

6.365

7.518

22.632

6.521

7.495

21.658

Beeldbepalende culturele manifestaties

518

0

150

368

0

0

368

0

0

368

0

0

368

0

0

368

Beeldende en Monumentale Kunst

30

0

0

30

0

0

30

0

0

30

0

0

30

0

0

30

Cultureel Vastgoed

11.223

1.133

38

12.318

189

312

12.195

232

243

12.184

230

260

12.154

264

255

12.163

Groenfonds

466

0

70

396

0

0

396

0

0

396

0

0

396

0

0

396

Participatie

492

0

0

492

0

0

492

0

0

492

0

0

492

0

0

492

Maatschappelijke opvang

179

0

0

179

0

0

179

0

0

179

0

0

179

0

0

179

Wijkfondsen

243

0

0

243

0

0

243

0

0

243

0

0

243

0

0

243

Bewonersbudgetten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pakketmaatregelen WMO

23

0

0

23

0

0

23

0

0

23

0

0

23

0

0

23

Beschermd en Weerbaar

3.343

0

0

3.343

0

1.000

2.343

0

0

2.343

0

0

2.343

0

0

2.343

Herstructurering OGGz

456

0

0

456

0

0

456

0

0

456

0

0

456

0

0

456

Transitie Presikhaaf Scalaborg

3.661

0

1.273

2.388

0

1.110

1.278

0

790

488

0

0

488

0

0

488

WMO en Jeugdzorg

0

2.700

0

2.700

200

800

2.100

200

850

1.450

200

0

1.650

200

0

1.850

Transitie Zorg

0

0

0

0

478

0

478

428

0

906

328

0

1.234

328

0

1.562

Inburgering, Integratie en asiel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Burgerinitiatieven sociaal Domein

784

0

592

192

0

0

192

0

0

192

0

0

192

0

0

192

Jongerenperspectieffonds Arnhem

1.250

0

0

1.250

0

0

1.250

0

0

1.250

0

0

1.250

0

0

1.250

Werk-Investeringsfonds

0

2.500

750

1.750

0

0

1.750

0

0

1.750

0

0

1.750

0

0

1.750

Toezicht peuterspeelzalen en gastouderopvang

235

0

0

235

0

0

235

0

0

235

0

0

235

0

0

235

Huishoudelijk afval

540

0

155

385

0

385

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

GRP-dekking kapitaallasten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Klimaat en energie

1.213

104

687

630

0

297

333

0

150

183

0

99

84

0

25

59

Duurzaamheidsleningen

425

0

12

413

0

11

402

0

9

393

0

9

384

0

9

375

Revolverend fonds (duurzaam)

738

0

35

703

0

23

680

0

0

680

0

0

680

0

0

680

Duurzaam Arnhem

10.839

0

1.910

8.929

0

2.920

6.009

0

3.040

2.969

0

3.000

-31

0

0

-31

Omgevingslawaai

447

0

0

447

0

0

447

0

0

447

0

0

447

0

0

447

Risicobeheer Arnhem Centraal

3.469

0

0

3.469

0

0

3.469

0

0

3.469

0

0

3.469

0

0

3.469

Grondexploitatie

5.368

877

0

6.245

699

0

6.944

1.318

0

8.262

18

0

8.280

0

0

8.280

Voorstudies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Strategische posities

1.500

0

0

1.500

0

0

1.500

0

0

1.500

0

0

1.500

0

0

1.500

Zuidelijke Binnenstad

7.336

369

3.200

4.505

0

100

4.405

1.198

0

5.603

0

0

5.603

0

0

5.603

Volkshuisvesting

615

43

193

465

43

43

465

43

43

465

43

43

465

43

43

465

Startersleningen

1.569

0

101

1.468

0

61

1.407

0

18

1.389

0

31

1.358

0

-2

1.360

Stimulering woningbouw

437

0

30

407

0

30

377

0

30

347

0

30

317

0

30

287

Vastgoed

3.749

3.113

3.700

3.162

3.113

1.805

4.470

3.098

2.101

5.467

3.253

2.092

6.628

3.253

2.677

7.204

Bouw- en sloopleges

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Taakmutaties Gemeentefonds-Overloop

9.741

290

8.602

1.429

290

1.252

467

0

20

447

0

20

427

0

20

407

Fictiekosten en Organisatie-ontwikkeling

102

406

17

491

406

0

897

406

0

1.303

406

0

1.709

406

0

2.115

Bedrijfsvoering

5.663

0

4.032

1.631

0

1.343

288

1.771

0

2.059

1.771

0

3.830

1.771

0

5.601

ICT

180

0

55

125

0

55

70

0

55

15

0

55

-40

0

0

-40

Kapitaallasten

1.994

95

205

1.884

0

205

1.679

0

208

1.471

0

208

1.263

0

208

1.055

Solvabiliteit

0

7.624

0

7.624

3.458

0

11.082

2.752

0

13.834

2.307

0

16.141

3.394

0

19.535

Totaal

109.040

33.693

40.570

102.163

22.004

26.256

97.911

24.544

21.366

101.089

21.171

20.625

101.635

22.401

16.925

107.111

'Inclusief toevoegingen en onttrekkingen die meegenomen zijn in een drietal raadsvoorstellen die in routing zijn, te weten Turap-2 2019 (Bw. 19-015), Verzamelbesluit-2 (Bw 19-020) en Sonsbeek 2020 (Bw 19-013)

ga terug